Uutiskirje 18

2.2.2012

Kolmannen lähteen vuoden 2012 ensimmäinen uutiskirje esittelee kaksi kulttuurialan pilottihanketta, Hymykuopat ja Kolmio –hankkeet, sekä liikunta-alalta Polku-koulutuksen osallistujan Puistolan urheilijoiden casen. Niiden lisäksi mukana on ajankohtainen katsaus siihen, miten Iso-Britanniassa julkisten palveluiden järjestämiseen liittyviä haasteita ratkotaan. Pienyrityskeskuksen Palveluratkaisujen kehittäjä yhdistyksille –koulutukseen on vielä muutama paikka vapaana, joten siitä kiinnostuneiden kannattaa toimia heti!

Yhteiskunnalliset yritykset vastaavat julkisten palvelujen uudistamistarpeisiin Britanniassa

Väestön ikääntyminen ja kasvavat palvelutarpeet yhdistettynä rajallisiin resursseihin ovat haasteita, jotka koskettavat sekä Suomea että Iso-Britanniaa. Monet yhteiskunnalliset ongelmat altistetaan standardiratkaisuille läpi maan. Ongelmat ovat kuitenkin usein yksilöllisiä. Hankinnoissa ollaankin siirtymässä yhä enemmän siihen, että maksetaan tuloksista. Esimerkiksi työllisyysohjelmaan osallistuville yhteiskunnallisille yrityksille maksetaan sen mukaan, kuinka hyvin ne pystyvät auttamaan sosiaalituilla eläviä ihmisiä siirtymään työelämään.

”Kehitä markkinoita käymällä vuoropuhelua potentiaalisten tuottajien kanssa, kohtele heitä strategisina kumppaneina, aseta yhteiskunnalliset tavoitteet ja yhdistä ne käytettävissä olevien resurssien kanssa.” – Surreyn maakunnassa nuorten palveluista vastaava apulaisjohtaja Garath Symonds. Lue koko artikkeli täältä

Hymykuopat: Kulttuurista hyvinvointia vanhuksille ja lapsille


Salon kaupungin hallinnoimassa Hymykuopat –hankkeessa kehitetään kulttuurialan yhdistysten sekä kuntien välistä palvelutuotantoa. Palveluilla lisätään asumisviihtyisyyttä, tuetaan omaehtoista kansalaistoimintaa ja lasten kasvua sekä ylläpidetään niin kotona asuvien kuin pitkäaikaishoidossa olevan senioriväestön toimintakykyä. Kulttuurinaloista edustettuina ovat muun muassa tanssi, draama, sana- ja mediataide.


Seniorien kotona-asumisen tukeminen, lasten ja nuorten sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy, laitosasukkaiden hyvinvointi ja kansalaisaktiivisuuden tukeminen olivat kuntien tarpeita, jotka määriteltiin Hymykuoppien lähtökohdiksi. Kuntien palvelupaletti on usein jäykkä reagoimaan muutoksiin, joten hanke on pyrkinyt kehittämään yhdistysten reagointikykyä ja verkostoja näihin tarpeisiin paremmin vastaaviksi. Hymykuopissa on mukana 11 yhdistystä Turusta, Salosta, Kouvolasta, Forssasta ja Hankasalmelta.

Hankkeessa on alusta asti kehitetty neljää tuotetta: Hyvinvoinnin ketjureaktio, LUOTO – luovan toiminnan terapeuttiset ryhmät, Elämysmatkalaukku sekä lähikulttuuripalvelut. Myös Yhdistyshautomo-palvelua on kehitetty Kouvolan alueella.

"Mukana olevissa yhdistyksissä palvelutuotannon kuvio on selkiytynyt ja kehitetyt tuotteet ovat kirkastuneet", kertoo projektipäällikkö Helena Malmivirta. Hankkeessa on korostettu sitä, että hankkeella kehitetään uutta osaamista eikä toteuteta apurahamaisesti kertaluonteisia projekteja. Tuottajien merkitys on korostunut: Ammattituottajan alaisuudessa toimivissa yhdistyksissä oppiminen ja tuotteistamisen sisällön kehittyminen on ollut vaivattomampaa kuin yhdistyksissä joissa ammattituottajia ei ole.

Hyvinvoinnin ketjureaktio vanhuspalveluihin

Hyvinvoinnin ketjureaktio tähtää sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kulttuurialan ammattilaisten kumppanuussuhteen kehittämiseen vanhuspalveluissa. Ketjureaktiota ovat kehittäneet ammattitaidetta edustavat yhdistykset Framil ry, Keski-Suomen elokuvakeskus, Keski-Suomen Tanssin keskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Turun sanataideyhdistys ja ValoAurinko.

Läntisen tanssin aluekeskuksen hankkeessa kehitettyihin palveluihin on kuulunut kummitaiteilija-malli, jossa tanssitaiteilija työskentelee kuukausipalkkaisesti Turussa eri vanhuspalveluyksiköissä. Tanssitaiteilija voi työskennellä samalla osastolla monta kertaa viikossa useamman tunnin ajan sekä yksilöllisesti että ryhmässä vanhusten kanssa. Toiminta on ollut vanhusta aktivoivaa ja hänen osallisuuttaan lisäävää. Malli on saanut erittäin hyvää palautetta, muun muassa siksi että taiteilija on pystynyt mukauttamaan työskentelynsä osastojen ja vanhusten oman rytmin mukaiseksi.

Läntinen tanssin aluekeskus / Kaskenlinnan sairaala, Turku. Valokuvaaja: Niklas Meltio
Läntinen tanssin aluekeskus / Kaskenlinnan sairaala. Valokuvaaja Niklas Meltio

LUOTO ennaltaehkäisee lasten yksilöterapiatarpeita

LUOTO – luovan toiminnan terapeuttisissa ryhmissä on kehitetty työparitoimintaa toimintaterapeuttien ja taiteilijoiden välille. Työ tukee lapsia, joilla on vaikeuksia oppimisessa ja keskittymisessä ja ehkäisee näin yksilöterapiatarpeita. LUOTO-kehittämistyöhön tekijöinä ovat olleet Framil sekä Salon taiteilijaseura.

Framil ry taustatahonaan, nukketeatteriin erikoistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja sekä toimintaterapeutti ovat järjestäneet luovan toiminnan terapeuttisia ryhmiä 1.-6.-luokkien oppilaille, joilla on lieviä oppimishäiriöitä. Ryhmien tarkoituksena on tuoda tukevaa toimintaa koulun yhteyteen siten, että lapset saavat mahdollisuuden harjoitella heille vaikeita asioita pienessä, kannustavassa ryhmässä. Oppilaat valitaan ryhmiin oppilashuoltotiimin, luokanopettajien sekä ryhmän vetäjien yhteistyön perusteella. Oppilaiden edistymistä seurataan vanhempien ja opettajien toimesta.

Elämysmatkalaukut kiertävät laitoksia

Elämysmatkalaukut ovat laitostiloihin pystytettäviä elämystiloja, joissa hyödynnetään kuvataiteen ja lavastuksen osaamista. Ne ovat suunnattu sekä laitoshoidon asukkaille että henkilökunnalle. Elämysmatkalaukkuja ovat kehittäneet Salon taiteilijaseuran kuvataiteilijat.

Salon taiteilijaseuran kuvataiteilijat ovat toteuttaneet aistitiloja Salossa eri laitoksiin vanhusten pariin, esim. seinämaalauksen, jota asukkaat ja henkilökunta sekä vierailevat lapsiryhmät voivat täydentää. Taiteen läsnäolo on aikaansaanut vanhuksissa kehollista ja mielellistä virkeyttä. Salon sairaalan lastenosastolle on tuotettu eläinhahmoja, jotka ovat alkaneet elää omaa elämäänsä potilaiden keskuudessa. Yhteistyön tuloksena on vahvistunut tieto siitä, kuinka visuaalisuus on helpompi ujuttaa elämystilaksi hoitoympäristöihin vain alusta alkaen syntyvän yhteisen suunnittelun kautta.

Lähikulttuuripalveluissa tehdään yhdessä

Lähikulttuuripalveluissa on keskitytty kehittämään haja-asutusalueilla toimivista yhdistyksistä kulttuuripalveluiden tuottajia. Yhdistykset vahvistavat paikalliskulttuuria, lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden saavutettavuutta sekä tukevat seniorien kotona-asumista. Mukana työssä ovat Kisko-seura, Suomusjärviseura sekä Kouvolan kaupungin alueen kulttuuriyhdistykset.

Kisko-seura hyödyntää toiminnassaan paikallisia voimavaroja ja koordinoi vapaaehtoistyötä. Yhdistys on tehnyt paljon vanhusten muistelutustyötä, jossa kotiseutumuseosta ja vapaaehtoisilta lainattuja esineitä on viety vanhusten katsottavaksi tilanteisiin, jossa heillä on mahdollisuus keskustella ja muistella lapsuuttaan esineiden tuomien elämysten pohjalta. Kisko-seura on myös digitoinut koulun vanhoja opetustauluja ja esittänyt niitä näyttelyiden muodossa sekä muistelutustyössä.

Taiteilijat paikkaamassa hyvinvoinnin kuoppia

Hymykuoppien yhdistykset ovat hankkeen aikana saaneet useita kokemuksia siitä, miten kulttuurityö ymmärretään ulkopuolelta tuoduksi virikkeeksi, ei arvokkaan elämän tukitoimeksi laitosympäristössä. Myös kommunikointi hoitohenkilöstön kanssa on ollut haasteellista, ja onkin todettu taiteilijoiden tarvitsevat enemmän ymmärrystä hoitotyön ympäristöistä, tavoitteista ja sisällöistä.

Yksi hankkeen aikana vahvasti esiin noussut teema on muutos taiteilijoiden suhtautumisessa työhön. "Siinä on tapahtunut valtava muutos: Että taide ei olekaan aina esitys, vaan prosessi joka tapahtuu dialogissa esim. vanhuksen kanssa. Monet taiteilijoista ovat irtautuneet teoskeskeisyydestä. Osaaminen soveltavan taiteen alalla on karttunut runsaasti", Malmivirta kertoo.

Monet hankkeen palveluista ovat saaneet todella hyvää palautetta, mutta rahoituksen löytyminen jatkossa on haasteellista. Hanke päättyy elokuussa. Neuvottelut hankkeessa kehitettyjen palveluiden jatkuvuudesta ja pysyvyydestä ovat käynnissä monessa yhdistyksessä ja kunnassa paraikaa.

Muun muassa LUOTO on herättänyt erityiskasvatuksen puolella paljon huomiota ja kiinnostusta. Sen myötä monet pilottikoulujen opettajista ovat halunneet kouluttautua lisää LUOTO:n esimerkin mukaiseen suuntaan. "Hanke on tuonut esiin kohtia, joissa palveluita todella tarvitaan", Malmivirta summaa.

Hymykuoppien esittely Kolmannen lähteen sivuilla
Salon kaupungin Hymykuopat-sivu

 

Kolmio-pilottihanke käynnistyy

Kolmio-hankkeessa kuvataiteen, musiikin sekä sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset yhdistävät voimansa hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Hankkeessa keskitytään erityisesti kulttuurialan rakenteiden kehittämiseen taiteen soveltavan käytön näkökulmasta. Tähän liittyy mm. kulttuurijärjestöjen osaamisen lisääminen sekä taiteilijoiden välittäjäorganisaatioiden kehittäminen. Lue lisää Pilotit-sivulta

Puistolan urheilijoilla riittää annettavaa yrityksillekin

Monet urheiluseurat miettivät parhaillaan, miten ne voisivat tuotteistaa omaa osaamistaan myös alueensa kunnille ja yrityksille. Vuonna 1929 perustettu helsinkiläinen urheiluseura, Puistolan urheilijat, etsii tuotteistuksesta keinoja laajentaa toimintaansa. Seuran toiminnanjohtaja Jouni Leppäsaajo on mukana Kolmannen lähteen Polku I -koulutuksessa. Lue koko artikkeli täältä

Vielä muutama paikka vapaana: Palveluratkaisujen kehittäjä yhdistyksille -koulutus

Vielä mahtuu mukaan Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen järjestämään oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen, joka on tarkoitettu palvelutoimintaa harjoittavien yhdistysten asiantuntijoille ja kehitystehtävissä toimiville henkilöille. Lisätiedot koulutuksesta täältä

Kaikki mukaan Neljän polven treffeille!

Vuosi 2012 on EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi, jonka aikana kannustetaan eri ikäpolviin kuuluvia ihmisiä toimimaan yhdessä. Kulttuurin ja liikunnan maailmat tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia eri-ikäisten ihmisten yhteiseen toimintaan tanssista leikkiin, laulusta kisailuun, kuvataiteesta talkoisiin.

Ilmoita omasta eri-ikäisiä yhdistävästä toiminnastasi ja osallistu samalla kilpailuun, jossa parhaat toimintamallit palkitaan tai haasta järjestösi, seurasi, yhteistyötahosi ja eri-ikäiset ystäväsi mukaan kampanjaan! Tärkeintä on, että lapset, nuoret, keski-ikäiset ja ikäihmiset harrastaisivat kulttuuria ja liikuntaa enemmän myös yhdessä. Rakennetaan Suomesta maa, jossa kaiken ikäisillä on hyvä toimia yhdessä! Lisätietoja Neljän polven treffeistä ja Elämänkulku ja ikäpolvet –hankkeesta

Pieniä Ihmeitä Kaustisilla - Seminaari luovan talouden ja kulttuurin toimijoille

Seminaarissa on luvassa pieniä esimerkkejä siitä, miten omasta pienestä kulttuurijutusta tulee ilmiö ja miten pienet ideat kantavat kauas sekä kannanottoja siihen, miltä luovien alojen ja kulttuurin kehittäminen näyttää ja miltä sen pitäisi näyttää seuraavalla EU-ohjelma kaudella. Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Nuorten Hyvinvointifoorumi 15.2.

Allianssin strategian 2021 visio on, että nuoret voivat hyvin. Allianssin hyvinvointifoorumi etsii vastausta kysymykseen, mitä on nuorten hyvinvointi. Puheenvuoroissa pohditaan, mistä hyvinvointi rakentuu ja miten nuoret voivat. Foorumissa tarkastellaan nuorten hyvinvoinnin edistämistä erityisesti vapaa-ajan näkökulmasta. Samalla etsitään vastauksia siihen, mikä on nuorisoalan rooli nuorten hyvinvoinnin tukemisessa ja eriarvoistumisen ehkäisemissä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 8.2. mennessä Allianssi-koulutuskalenterin kautta