Ajankohtaista
Kouvolan kulttuuritoimi lähti rakentamaan uutta kaupunkia yhdistysten kanssa
Tuesday, 29 January 2013 17:42

Nelli Kuokka

Kouvolan kaupungin kulttuuritoimi lähti vuonna 2010 mukaan Salon kaupungin hallinnoimaan valtakunnalliseen Hymykuopat-hankkeeseen. Tarkoituksena oli kehittää taide- ja kotiseutuyhdistyksissä palvelutuotteita, jotka kiinnostavat ja hyödyttävät kuntaa. Uusi Kouvola oli juuri syntynyt kuuden kunnan yhdistymisen myötä, ja kulttuurijohtaja Anne Eriksson näki hankkeen mahdollisuutena ja työkaluna rakentaa uutta kaupunkia ja päästä tekemään töitä yhdistysten kanssa.Hymykuopat-hankkeessa, jossa Kouvolan kaupunki oli mukana, kehitettiin hyvinvointipalveluja muun muassa vanhuksille. Valokuvaaja Niklas Meltio

Read more...
 
Sauvoilla teatteriin! Iloinen ennakkoluulottomuus ohjaa Lenkkiteatteria
Wednesday, 12 December 2012 22:49

Pirita Tolvanen

Hyvä idea!Lenkkiteatteri on vuonna 2009 perustettu vapaa ammattiteatteri Helsingissä. Sen toiminta keskittyy kahdelle näyttämölle, mutta toiminnan periaatteena on tarjota katsojille muutakin kuin pelkkä esitys jossa yleisö istuu paikoillaan.

Lenkkiteatteriin lipun ostaessaan pääsee ohjatulle sauvakävelytunnille tai pelaamaan mölkkyä – teatteriesityksen lisäksi. Lenkkiteatterin toimintaa ylläpitää voittoa tavoittelematon, ”ahkerasti lottoava” yhdistys, joka yhdistää sujuvasti liikunnan ja kulttuurin ja kannustaa muitakin samaan.

 

”Lenkkiteatterin tavoitteena on aina kokonaisvaltainen teatteritapahtuma. Ei koskaan vain pelkkä esitys”, kuvaa teatterin taiteellinen ja tuotannollinen johtaja Maria Hyökyvaara. Tämä lähestymistapa on ollut mukana alusta asti. Lenkkiteatterin olemukseen kuuluu tiiviisti monenlainen yleisötyö: se haluaa olla läheisessä kontaktissa yleisöönsä.

Read more...
 
Markkinoistuminen ja kolmas sektori
Wednesday, 12 December 2012 10:54

Arsi Veikkolainen

Markkinoistuminen tulee kolmannelle sektorille. Se näkyy muun muassa ammattimaistumisena, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisena sekä markkinointina. Onko kolmannella sektorilla tässä kehityksessä sananvaltaa? Millä tavoin sektorin tulisi toimia?

Kymmenes ISTR (International Society for Third Sector) -konferenssi 10.-13.7.2012 keräsi Sienaan liki 600 tutkijaa ja asiantuntijaa ympäri maailman vaihtamaan ajatuksia demokratisoitumisen, markkinoistumisen ja kolmannen sektorin suhteista.

Read more...
 
Hankintasopimuksessa riski ja voiton mahdollisuus kohdistuvat palvelun tuottajaan
Tuesday, 04 December 2012 15:21

Nelli Koivisto

Jos sopimuksen pääasiallinen tarkoitus on sopia palvelun ostamisesta, on kysymys hankintasopimuksesta, oli sopimuksen nimi mikä tahansa. Mitä enemmän tullaan sanelusopimukseen, jossa toinen osapuoli määrittää mitä tehdään, sitä enemmän tullaan hankintasopimuksen puolelle. Hankinnasta sovittava korvaus ei ole kuitenkaan aina rahasuoritus vaan taloudellinen arvo, kuten maksuton tila, jonka tuottaja saa käyttöönsä.

Read more...
 
Yhteistyösopimuksessa on kysymys yhteisestä riskien hallinnasta
Tuesday, 04 December 2012 15:18

Nelli Koivisto

Sopimusoikeudelliset asiat nousevat yhä enemmän esiin myös yhdistysten toiminnassa. Jos yhdistyksen ja kunnan välisen sopimuksen sisältö on palvelun ostaminen, on ihan sama, miksi sopimus nimetään. Vaikka se olisi nimeltään avustussopimus tai yhteistyösopimus, hankintalain mukaan on kyse hankintasopimuksesta ja lain soveltamisalaan kuuluvasta asiasta. Yhteistyösopimuksessa kummallakin osapuolella on tavoitteisiin liittyviä velvoitteita, toimenpiteitä ja kustannusvastuuta. Yhteistyösopimuksessa on kysymys yhteisestä riskien hallinnasta.

Read more...
 
Harkitse mahdollisuutesi tarjota uskottava lupaus tarjouskilpailussa
Tuesday, 13 November 2012 14:16

Nelli Koivisto

Hankintojen lähtökohtana on se, että tarjouspyynnöstä käy selkeästi ilmi, mitä pitää tarjota: Ostajan pitää kertoa, mikä hankinnan kohde on ja määrittää sisältö, jolloin tarjoaja voi arvioida hinnan. Tarjouspyynnöstä tulee myös käydä ilmi, millä perusteella paras tarjous valitaan. Yhdistyksen kannattaa punnita tarkkaan mahdollisuutensa tarjota uskottava lupaus, sillä tarjous on sitova.

”Yhdistyksen tulee tarjousta tehdessään huomioida ainakin kolme asiaa: 1. tarjouksen voimassaolo, 2. hinta ja mitä se pitää sisällään ja 3. tärkeimmät sopimusehdot”, tiivisti PTCServices Oy:n asiantuntija, juristi Saila Eskola.

 

Read more...
 
Tasapuolisen kohtelun periaate ohjaa myös pienhankintoja
Tuesday, 13 November 2012 14:12

Nelli Koivisto

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistykset tuottavat tyypillisesti palveluja, jotka ovat julkisen hankintatoimen näkökulmasta niin sanottuja pienhankintoja. Toisin sanoen ne eivät ylitä kansallisia kynnysarvoja. Vaikka pienhankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan, niitä ohjaavat periaatteet tulevat lainsäädännöstä.

Parolan koulun liikuntakerho / Hattula. Valokuvaaja Niklas Meltio
Tyypillisiä pienhankintoja, joita kunta ostaa yhdistykseltä, on esimerkiksi uimakoulutoiminta. Kuvassa
Parolan koulun liikuntakerho (KOLIKO-hanke). Valokuvaaja Niklas Meltio.

”Hankintalainsäädäntö perustuu avoimuuteen. Taustalla on ajatus, että kun julkisilla rahoilla tehdään jotain, erilaisilla toimijoilla pitäisi olla mahdollisuus päästä mukaan tarjoamaan palveluja. On luotu pelisäännöt siihen, miten kilpailutus viedään läpi. Pelisäännöillä pyritään turvaamaan hinta-laatu -suhteeltaan mahdollisimman hyvien tuotteiden ja palvelujen saaminen”, kuvasi PTCServices Oy:n asiantuntija, juristi Saila Eskola.

Read more...
 
Lasten liikuntakerho saa kolme seuraa puhaltamaan yhteen hiileen
Monday, 12 November 2012 22:50

Pirita Tolvanen

Hyvä idea!Kouvolassa Point-kerho innostaa lapset liikkumaan ilman sitoutumista lajikohtaiseen, kilpailupainotteiseen harjoitteluun. Kerho koostuu monipuolisista sisällöistä, joilla tähdätään liikunnallisen elämäntavan vakiinnuttamiseen myös niille lapsille, jotka eivät muuten liiku.

Taustalla on kolme eri lajeihin keskittynyttä urheiluseuraa, jotka ovat kerhon muodossa tarttuneet yhteiskunnalliseen haasteeseen. Vastuut on jaettu kaikkien kesken eikä kukaan saa käyttää kerhoa pelkästään omaan jäsenhankintaansa. Kerhon kautta seurat saavat päätoimisia työntekijöitä sekä lisää harrastajapohjaa kaikille lajeille.

Vuonna 2008 Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ja koripalloseura Kouvot hakivat toisistaan tietämättä rahoitusta ELY-keskuksesta samansuuntaiselle liikunnalliselle iltapäiväkerhotoiminnalle. Tuolloin lääninhallituksessa työskennellyt Antti Blom (nyk. Liikkuva koulu –hankkeen hankepäällikkö) ehdotti samankaltaisten hakemusten yhdistämistä. Näin sai vuonna 2009 alkunsa kerho, jota Kouvot kehitti myös osana Liikunnan kehittämishanketta vuosina 2008-2011. Mukaan kerhon käynnistämiseen tuli myös jalkapalloseura Myllykosken Pallo, jolla oli kymmenen vuoden kokemus vastaavasta liikuntakerhotoiminnasta alueen kouluilla.

Read more...
 
Tampere ostaa kulttuurialan toimijoilta palveluja vanhuksille
Monday, 15 October 2012 12:50

Päivi Kapiainen-Heiskanen

Elina Willberg Tampereen kaupungista. Valokuvaaja: Johanna Kinnari

”Kulttuuritoimijoiden yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa on mitä parhainta hallintorajat ylittävää yhteistyötä, jossa katsotaan kansalaisten tarpeita ja ohitetaan hallintorakenteet”, koordinaattori Elina Willberg Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen tilaajayksiköstä sanoo.

Viime vuonna päättynyt, 2,5 vuotta kestänyt Kulttuurikaari -hanke toi kulttuuria ja liikuntaa erityisesti laitoshoidossa olevien ikäihmisten ulottuville. Nyt kulttuuri ja liikunta halutaan pysyväksi osaksi ikäihmisten elämää, asuivatpa he sitten palvelutalossa, laitoshoidossa tai omassa kodissaan.

Tavoitteena on kehittää yhteistyölle pysyvä hallinnollinen rakenne, suunnitella toimintatapoja ja rahoitusta.

"Toki vanhusten palvelu- ja päiväkeskuksissa sekä vanhainkodeissa on vieraillut aina esiintyviä taiteilijoita, mutta usein vierailijat ovat olleet harrastelijoita, jotka ovat toimineet vapaaehtoispohjalta. Nyt mukana on ammattitaiteilijoiden yhdistyksiä ja osuuskuntia, joiden kanssa solmitaan sopimukset ostopalveluista. Tällä hetkellä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut hankkii eri kohderyhmille palveluja oman tuotannon lisäksi. Tavoitteena on, että mukaan otetaan myös uusia, pieniä toimijoita", Willberg sanoo.

Read more...
 
Kulkiessa kohti uudenlaista maailmaa
Thursday, 04 October 2012 15:00

Arsi Veikkolainen

Kolmas lähde on teettänyt selvityksen, jossa arvioidaan kehittämisohjelmassa hyvinvointipalveluita kehittäneiden yhdistysten toimintaa. Selvitys purkaa näkyväksi palvelujen alat, kohderyhmät sekä kumppanuuden elementit. Selvityksestä käy ilmi, että hankerahoituksen turvin yhdistykset ovat pystyneet kehittämään uusia ja monenlaisia myönteisiä vaikutuksia tuottavia palvelutoimintoja. Ilman rahoitusta useat näistä olisivat jääneet toteutumatta ja moni työllistynyt olisi saattanut jäädä ilman työtä. Tulevaisuudessa siintää maailma, jossa yhdistysten rooli kunnan palvelujen tuottajana on merkittävä. Yhdistykset ovat tarttuneet vahvasti tähän tehtävään.

Kohti uudenlaista maailmaa -selvitys
Selvitys löytyy täältä!

Hyvinvointipalvelutoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa yhdistys tuottaa vastikkeellisesti ostopalveluna, yhteistyösopimuksella tai suoraan asiakkaalle myytävän palvelun, jonka tarkoitus on edistää hyvinvointia. Palvelutoiminta tukee yhdistyksen perustoimintaa ja tuo hyvinvointia myös ympäröivälle yhteisölle.

Vuosina 2007-2013 ESR-kehittämisohjelmassa 150 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistystä on kehittänyt hyvinvointipalvelumalleja hankerahoituksen voimin. Usein parjattu hanketoiminta on byrokratialtaan raskasta, mutta sen mukanaan tuomat vaikutukset ovat pääosin myönteisiä.

Read more...
 
Porvoon nuorisotoimi tiivistää yhteistyötä yhdistysten kanssa
Thursday, 04 October 2012 14:18

Päivi Kapiainen-Heiskanen

Eeva Hava Porvoon Kaupungilta. Valokuvaaja Johanna Kinnari

”Yhdistykset ja kunnat voivat molemmat voittaa kumppanuudesta”, nuoriso-ohjaaja Eeva Hava Porvoon kaupungista sanoo.

Yhdeksän vuotta nuoriso-ohjaajana työskennelleen Eeva Havan tehtäviin on viime keväästä kuulunut yhteistyö nuorisoyhdistysten kanssa. Hän myös käsittelee yhdistysten raha-anomukset.

Yhteistyön virittäminen yhdistysten kanssa on hänelle mieluisaa ja tuttua, sillä hän toimi aiemmin 4H -yhdistyksen toiminnanohjaajana.

”4H-yhdistys teki yhteistyötä moneen suuntaan. Osaankin nykyisessä tehtävässäni ajatella, miltä asiat tuntuvat yhdistyspuolella.”

Uudenlaisia yhteistyömuotoja miettiessään hän huomasi keväällä Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen järjestämän Polku II -koulutuksen, johon valittiin mukaan 30 kuntien ja yhdistysten edustajaa. Porvoosta lähti koulutukseen Eeva Havan lisäksi kulttuuritoimesta kaksi henkilöä ja mukaan ovat ilmoittautuneet myös liikuntatoimi ja musiikkiopisto. Ensimmäisessä koulutuksessa Helsingissä olivat alueen yhdistyksistä mukana Porvoon Urheilijoiden edustaja ja paikallisen Leader-ryhmän Silmun edustaja.

Read more...
 
Liikkumattomuus ja passiivisuus tuovat liiketoimintamahdollisuuksia
Thursday, 04 October 2012 13:50

Pirita Tolvanen

Passiivisuus ja liikkumattomuus ovat valtavia haasteita länsimaille. Mutta haasteet tuovat mukanaan myös liiketoimintamahdollisuuksia niin yrityksille kuin yhdistyksillekin. Kenelle tämän hetken liikuntapalvelut on suunnattu? Mitkä ovat tulevaisuudessa menestyvien palveluiden rakennusaineet? Tommi Vasankari ei antaisi kuntapäättäjänä yhtään euroa seuralle, jos se ei edistäisi terveysliikuntaa muun työnsä ohessa.

Read more...
 
Kolmas lähde Kuntamarkkinoilla
Tuesday, 18 September 2012 15:15

Vuoden 2012 Kuntamarkkinat järjestettiin 12.-13.9. Kuntatalossa Helsingissä. Kolmas lähde otti tapahtumaan osaa Innokylän osastolla postereiden muodossa. Esille pääsee viisi kehittämisohjelmamme hyvinvointipalvelua kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta. Klikkaamalla ao.kuvia saat auki posterin pdf-muodossa!

Innokylän posteri: KaverisirkusInnokylän posteri: Jääkiekkoliiton malliInnokylän posteri: Nuorten TyöelämävalmiudetInnokylän posteri: Kokonaiskoulupäivä maaseutuympäristössäInnokylän posteri: Tanssikummi

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poon Kaverisirkus, Jääkiekkoliiton malli urheiluseuran ja koulun yhteistyölle, Kokkolan 4H-yhdistyksen nuorten työelämävalmiuksia edistävät palvelut, Kisko-Seuran Kokonaiskoulupäivä maaseutuympäristössä sekä Läntisen tanssin aluekeskuksen Tanssikummi-toiminta löytyivät kaikki Innokylän osastolta.

Tutustu kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen lähipalveluihin Hyvinvointipalvelut-sivullamme!

Kolmas lähde Kuntamarkkinoilla. Valokuvaaja Kati Virtanen / Innokylä

Kolmannen lähteen projektipäälliköt Taneli Tiilikainen ja Arsi Veikkolainen Innokylän osastolla

Kolmas lähde Kuntamarkkinoilla. Valokuvaaja Kati Virtanen / Innokylä

Kolmas lähde Kuntamarkkinoilla. Valokuvaaja Kati Virtanen / Innokylä

Valokuvat: Kati Virtanen / Innokylä


 
Nancy Morgan: Hoitolaitokset saavuttavat keskeiset tavoitteensa taiteen avulla
Wednesday, 05 September 2012 12:44

Nelli Koivisto

Amerikkalaisen terveydenhoidon haasteita ovat henkilöstöpula, siirtyminen yksityisistä valtion rahoittamista non-profit -organisaatioista sijoittajaomisteisiksi sairaalakonserneiksi, turvautuminen ei-inhimilliseen teknologiaan, budjettileikkaukset, vanheneva väestö sekä terveydenhoidon rahoituksen turvaaminen. Näihin ongelmiin taide voi tarjota vastuullisia ja tehokkaita ratkaisuja. Taide on paranemisen määritelmän ytimessä, ja kaikilla taiteen muodoilla on roolinsa sairaalan arjessa.

Kolmas lähde oli mukana Belfastissa "Sustainable Creativity in Healthcare"-konferenssissa, jossa washingtonilaisen Lombardi-syöpäkeskuksen taideohjelman johtaja Nancy Morgan puhui aiheesta "Changing the Culture of Care Through the Arts".

”Nämä haasteet yhdistyvät sairaanhoidon arjen tarpeisiin: hoitovirheiden poistamiseen, lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksen parantamiseen, hoitohenkilöstön uupumisen vähentämiseen sekä sairaalojen kehittämiseen ympäristöiksi, jotka sekä muotoilultaan että toiminnaltaan tarjoaisivat paikan paranemiselle”, kuvasi Morgan.

Read more...
 
Miten kunnan ja yhdistysten yhteistyötä palvelutuotannossa voisi lisätä?
Monday, 20 August 2012 14:33

Hyvinvoinnin tarpeet kasvavat, resurssit eivät. Miten kunnat ja yhdistykset voisivat parhaalla mahdollisella tavalla toimia yhdessä? Miten yksityinen palveluiden tarjonta täydentää ja tukee tätä yhteistyötä? Missä ovat yhdistysten palveluidentuottamisen kipupisteet?

Kolmas lähde –hanke etsii halukkaita kuntia testaamaan yhteistyöfoorumia!

Lataa esite (pdf)

ISOn Tanhuujat / Jyväskylä. Valokuvaaja: Niklas Meltio

Read more...
 
Skotlannin sairaalaklovnit ilahduttavat lapsia ja vanhuksia
Thursday, 16 August 2012 08:42

Pirita Tolvanen

Klovnilääkärillä on keltainen takki ja punainen nenä, kun hän saapuu sairaalan lastenosastolle. Dementiaosastolla vierailee kummallinen joukko erikoisesti pukeutuneita hahmoja, joilla on punainen nenä. Klovneeraus istuu sairaalan arkeen, koska se on positiivista, tässä hetkessä kiinniolevaa, ja klovnit antautuvat täysillä kunkin potilaan todellisuuteen. Hetkeksi jokainen unohtaa olevansa sairaalassa.

Kolmas lähde oli mukana Belfastissa "Sustainable Creativity in Healthcare"-konferenssissa, jossa skotlantilainen Hearts & Minds -organisaatio esitteli sairaalaklovnitoimintaansa.

Read more...
 
Alf Rehn: Muuttuvassa taloudessa kulttuuriosaajat voivat hyödyntää sekä kulttuuria että taloutta
Wednesday, 08 August 2012 13:08

Nelli Koivisto

Arkipuheessa kulttuuri ja taide asetetaan usein talouskriisin vastavoimaksi, luomaan edes jonkinlaista moraalia peliin. Åbo Akademin organisaation ja johtamisen professori Alf Rehn kyseenalaistaa tämän asetelman taiteen ja kulttuurin ja talouden välisistä suhteista. Miten kulttuuria, taidetta ja taloutta voidaan ymmärtää? Miten Suomi voi käyttää hyödyksi osaamistaan, kulttuuriaan ja tapaansa toimia?

Lue koko artikkeli Pienyrityskeskuksen sivuilta

 
Popmuusikot vaalivat vapaaehtoisuutta ja tuovat eloa Pohjois-Karjalaan
Friday, 01 June 2012 08:39

Pirita Tolvanen

Joensuun Popmuusikot ry järjestää Ilosaarirockia, Vekararokki-lasten rockfestivaalia, Rokumentti-elokuvafestivaalia, jakaa apurahoja paikallisille muusikoille ja edistää tapahtumien ohella myös paikallista kulttuurielämää kulttuurikeskus Karjalantalon ja Kerubin muodossa. Muotona heillä on ’hybridikonserni’; yhdistys joka omistaa kaksi osakeyhtiötä ja jolla on oma rahasto. Vapaaehtoisuus on yksi tärkeimmistä arvoista. Voiko tuottava elinkeinotoiminta kuitenkin vaarantaa yleishyödyllisyyden?

Markku Pyykkönen kertoi Joensuun Popmuusikoiden toimintalogiikasta. Valokuvaaja Riikka Hurri
Markku Pyykkönen kertoi Joensuun Popmuusikoiden toimintalogiikasta. Valokuvaaja Riikka Hurri

Read more...
 
Rami Luomanpää verkostotapaamisessa: WAU ry ottaa vastuuta lasten ja nuorten liikkumattomuudesta
Thursday, 31 May 2012 13:18

Pirita Tolvanen

”Työssäkäyvät ihmiset, joilla on koira, kotiin tultuaan käyttävät koiran ulkona kävelyllä. Mutta lapset voidaan hyvin pistää telkkarin eteen löhöämään”, kuvaa WAU ry:n toiminnanjohtaja Rami Luomanpää nykytilannetta. Vain noin puolet väestöstä liikkuu terveyden kannalta riittävästi. Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat melkein yhtä suuret kuin tupakoinnin kustannukset. Vuonna 2009 perustetun WAU ry:n missiona on edistää lasten ja nuorten terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla.

Rami Luomanpää kertoi WAU ry:n palvelutuotantoon keskittyneestä toiminnasta. Valokuvaaja Riikka Hurri
Rami Luomanpää kertoi WAU:n palvelutuotantoon keskittyneestä toiminnasta. Valokuvaaja Riikka Hurri

Read more...
 
Aaro Harju verkostotapaamisessa: Palvelutuotantoon lähteminen vaatii yhdistykseltä tietoisia valintoja
Wednesday, 30 May 2012 13:10

Nelli Koivisto

Kansalaisjärjestöillä on monia erilaisia rooleja, ja ne lähestyvät yhteiskunnallisia kysymyksiä monista näkökulmista. Kokonaistoiminnan määrä on 15 miljoonaa jäsentä. Pääpaino on toiminnassa, jota varten yhdistys tai järjestö on perustettu - harrastamista, yhdessäoloa, osallistumista, vaikuttamista, vertaistukea varten. Kansalaistoiminnan kokonaiskuvassa palvelujen tuottaminen on vain pieni osa.
Aaro Harju kertoi kansalaisjärjestöjen eri rooleista ja logiikoista. Valokuvaaja Riikka Hurri
Aaro Harju kertoi kansalaisjärjestöjen eri rooleista ja logiikoista. Valokuvaaja Riikka Hurri

Järjestöjen palvelutuotantoa tarkasteltaessa on tärkeä erottaa kaksi asiaa: ”On niin sanottu järjestön normaali toiminta, jolloin puhutaan järjestön sisäisestä jäsenlähtöisestä toiminnasta tai jäsenpalveluista, esimerkiksi tiedotuksesta ja koulutuksesta. Tämä sisäinen toiminta rajataan ulos, kun puhutaan asiakkaille suunnatusta vastikkeellisesta palvelutuotannosta”, eritteli Kansalaisfoorumin pääsihteeri FT Aaro Harju.

Tietyt järjestöt ovat kehittyneet hyvin ammattimaisiksi palveluntuottajiksi. ”Kansalaisjärjestökentässä palvelutuotanto on merkittävintä sosiaali- ja terveyspuolella. Pääkohderyhmä ovat kunnat. Palvelulle on määritelty tietty hinta, ja siitä maksetaan tietty korvaus”, Harju kuvasi.

Verkostotapaaminen keräsi kokoon yli sata osallistujaa. Valokuvaaja Riikka Hurri
Verkostotapaaminen keräsi kokoon yli sata osallistujaa. Valokuvaaja Riikka Hurri

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 2 of 4