Ajankohtaista
Yhdistykset palvelemassa yhteiskuntaa - ja toteuttamassa itseään
Monday, 11 March 2013 10:45

15.-16.5.2013 Hanasaari, Espoo

Millaisia ovat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistysten ennaltaehkäisevät lähipalvelut? Miten näiden alojen yhdistykset ovat tarttuneet yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten nuorten syrjäytymiseen tai liikkumattomuuteen? Mitä tarkoittaa uusi kolmas sektori?

Valokuvat: Niklas Meltio

Kolmas lähde huipentaa viisivuotisen kautensa 15.-16.5.2013 järjestettävään ”Yhdistykset palvelemassa yhteiskuntaa – ja toteuttamassa itseään” -päätöstapahtumaan. 150:stä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan yhdistyksestä koostuva kehittämisohjelma takanaan Kolmannella lähteellä on ollut aitiopaikka seurata ruohonjuuritason yhdistysten retkeä palveluiden tuottajaksi vuosina, jolloin kuntakenttä on suurten muutosten edessä.

Tervetuloa mukaan kuulemaan konkreettisia ruohonjuuritason esimerkkejä toiminnasta sekä hankkeen viisivuotisen työn tuloksia uuden kolmannen sektorin kehityksestä ja tulevaisuuden suunnasta! Tapahtuma on maksuton.

Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen tapahtuman sivulta

 
Nelli Kuokka (ent. Koivisto) siirtyy VALO ry:n palvelukseen
Thursday, 31 January 2013 14:14

Kolmannen lähteen pitkäaikainen projektipäällikkö Nelli Kuokka (ent. Koivisto) siirtyi tammikuun lopussa Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio VALO ry:n palvelukseen. Hänet valittiin arvostuksesta ja resursseista vastaavaksi johtajaksi uuteen, vuodenvaihteessa toimintansa virallisesti käynnistäneeseen liikunta-alan kattojärjestöön.

Read more...
 
Kouvolan kulttuuritoimi lähti rakentamaan uutta kaupunkia yhdistysten kanssa
Tuesday, 29 January 2013 17:42

Nelli Kuokka

Kouvolan kaupungin kulttuuritoimi lähti vuonna 2010 mukaan Salon kaupungin hallinnoimaan valtakunnalliseen Hymykuopat-hankkeeseen. Tarkoituksena oli kehittää taide- ja kotiseutuyhdistyksissä palvelutuotteita, jotka kiinnostavat ja hyödyttävät kuntaa. Uusi Kouvola oli juuri syntynyt kuuden kunnan yhdistymisen myötä, ja kulttuurijohtaja Anne Eriksson näki hankkeen mahdollisuutena ja työkaluna rakentaa uutta kaupunkia ja päästä tekemään töitä yhdistysten kanssa.Hymykuopat-hankkeessa, jossa Kouvolan kaupunki oli mukana, kehitettiin hyvinvointipalveluja muun muassa vanhuksille. Valokuvaaja Niklas Meltio

Read more...
 
Perhesetelin pilotointiin tarvitaan perhekeskeisiä palveluita
Tuesday, 29 January 2013 17:28

Perheseteli

Perheliikuntaverkosto aikoo pilotoida Perhesetelin. Kulttuuri-, ja liikuntasetelin rinnalle suunniteltu Perheseteli aktivoi yksittäisen työntekijän sijaan koko perhettä. Setelin tavoitteena on saada työssäkäyvälle vanhemmalle ja hänen lapsilleen työn ja perheen yhteensovittamista tukeva väline aktiiviseen ja vuorovaikutteiseen vapaa-ajan viettoon. Setelin edellyttämiä palveluja ei vielä juuri ole olemassa, vaikka potentiaalinen kohderyhmä on suuri: lähes miljoona työssäkäyvää vanhempaa ja heidän alle 18-vuotiaat lapsensa.

Perheliikuntaverkosto toivoo, että myös yhdistyssektorilta lähtisi mukaan palveluiden tuottajia, joilla on halua ja mahdollisuus tuotteistaa Perhesetelin kriteerien mukaisia palveluita. Yhdistykset voisivat olla osaamisensa ja valmiin asiakasrajapinnan kautta yhteistyössä myös yritysten kanssa luomassa uutta perhekeskeisempää työhyvinvointikulttuuria.

Perheseteli
Kuva: Perheseteli

Read more...
 
Markkinoistuminen ja kolmas sektori
Wednesday, 12 December 2012 10:54

Arsi Veikkolainen

Markkinoistuminen tulee kolmannelle sektorille. Se näkyy muun muassa ammattimaistumisena, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisena sekä markkinointina. Onko kolmannella sektorilla tässä kehityksessä sananvaltaa? Millä tavoin sektorin tulisi toimia?

Kymmenes ISTR (International Society for Third Sector) -konferenssi 10.-13.7.2012 keräsi Sienaan liki 600 tutkijaa ja asiantuntijaa ympäri maailman vaihtamaan ajatuksia demokratisoitumisen, markkinoistumisen ja kolmannen sektorin suhteista.

Read more...
 
Hankintasopimuksessa riski ja voiton mahdollisuus kohdistuvat palvelun tuottajaan
Tuesday, 04 December 2012 15:21

Nelli Koivisto

Jos sopimuksen pääasiallinen tarkoitus on sopia palvelun ostamisesta, on kysymys hankintasopimuksesta, oli sopimuksen nimi mikä tahansa. Mitä enemmän tullaan sanelusopimukseen, jossa toinen osapuoli määrittää mitä tehdään, sitä enemmän tullaan hankintasopimuksen puolelle. Hankinnasta sovittava korvaus ei ole kuitenkaan aina rahasuoritus vaan taloudellinen arvo, kuten maksuton tila, jonka tuottaja saa käyttöönsä.

Read more...
 
Yhteistyösopimuksessa on kysymys yhteisestä riskien hallinnasta
Tuesday, 04 December 2012 15:18

Nelli Koivisto

Sopimusoikeudelliset asiat nousevat yhä enemmän esiin myös yhdistysten toiminnassa. Jos yhdistyksen ja kunnan välisen sopimuksen sisältö on palvelun ostaminen, on ihan sama, miksi sopimus nimetään. Vaikka se olisi nimeltään avustussopimus tai yhteistyösopimus, hankintalain mukaan on kyse hankintasopimuksesta ja lain soveltamisalaan kuuluvasta asiasta. Yhteistyösopimuksessa kummallakin osapuolella on tavoitteisiin liittyviä velvoitteita, toimenpiteitä ja kustannusvastuuta. Yhteistyösopimuksessa on kysymys yhteisestä riskien hallinnasta.

Read more...
 
Harkitse mahdollisuutesi tarjota uskottava lupaus tarjouskilpailussa
Tuesday, 13 November 2012 14:16

Nelli Koivisto

Hankintojen lähtökohtana on se, että tarjouspyynnöstä käy selkeästi ilmi, mitä pitää tarjota: Ostajan pitää kertoa, mikä hankinnan kohde on ja määrittää sisältö, jolloin tarjoaja voi arvioida hinnan. Tarjouspyynnöstä tulee myös käydä ilmi, millä perusteella paras tarjous valitaan. Yhdistyksen kannattaa punnita tarkkaan mahdollisuutensa tarjota uskottava lupaus, sillä tarjous on sitova.

”Yhdistyksen tulee tarjousta tehdessään huomioida ainakin kolme asiaa: 1. tarjouksen voimassaolo, 2. hinta ja mitä se pitää sisällään ja 3. tärkeimmät sopimusehdot”, tiivisti PTCServices Oy:n asiantuntija, juristi Saila Eskola.

 

Read more...
 
Tasapuolisen kohtelun periaate ohjaa myös pienhankintoja
Tuesday, 13 November 2012 14:12

Nelli Koivisto

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistykset tuottavat tyypillisesti palveluja, jotka ovat julkisen hankintatoimen näkökulmasta niin sanottuja pienhankintoja. Toisin sanoen ne eivät ylitä kansallisia kynnysarvoja. Vaikka pienhankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan, niitä ohjaavat periaatteet tulevat lainsäädännöstä.

Parolan koulun liikuntakerho / Hattula. Valokuvaaja Niklas Meltio
Tyypillisiä pienhankintoja, joita kunta ostaa yhdistykseltä, on esimerkiksi uimakoulutoiminta. Kuvassa
Parolan koulun liikuntakerho (KOLIKO-hanke). Valokuvaaja Niklas Meltio.

”Hankintalainsäädäntö perustuu avoimuuteen. Taustalla on ajatus, että kun julkisilla rahoilla tehdään jotain, erilaisilla toimijoilla pitäisi olla mahdollisuus päästä mukaan tarjoamaan palveluja. On luotu pelisäännöt siihen, miten kilpailutus viedään läpi. Pelisäännöillä pyritään turvaamaan hinta-laatu -suhteeltaan mahdollisimman hyvien tuotteiden ja palvelujen saaminen”, kuvasi PTCServices Oy:n asiantuntija, juristi Saila Eskola.

Read more...
 
Tampere ostaa kulttuurialan toimijoilta palveluja vanhuksille
Monday, 15 October 2012 12:50

Päivi Kapiainen-Heiskanen

Elina Willberg Tampereen kaupungista. Valokuvaaja: Johanna Kinnari

”Kulttuuritoimijoiden yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa on mitä parhainta hallintorajat ylittävää yhteistyötä, jossa katsotaan kansalaisten tarpeita ja ohitetaan hallintorakenteet”, koordinaattori Elina Willberg Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen tilaajayksiköstä sanoo.

Viime vuonna päättynyt, 2,5 vuotta kestänyt Kulttuurikaari -hanke toi kulttuuria ja liikuntaa erityisesti laitoshoidossa olevien ikäihmisten ulottuville. Nyt kulttuuri ja liikunta halutaan pysyväksi osaksi ikäihmisten elämää, asuivatpa he sitten palvelutalossa, laitoshoidossa tai omassa kodissaan.

Tavoitteena on kehittää yhteistyölle pysyvä hallinnollinen rakenne, suunnitella toimintatapoja ja rahoitusta.

"Toki vanhusten palvelu- ja päiväkeskuksissa sekä vanhainkodeissa on vieraillut aina esiintyviä taiteilijoita, mutta usein vierailijat ovat olleet harrastelijoita, jotka ovat toimineet vapaaehtoispohjalta. Nyt mukana on ammattitaiteilijoiden yhdistyksiä ja osuuskuntia, joiden kanssa solmitaan sopimukset ostopalveluista. Tällä hetkellä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut hankkii eri kohderyhmille palveluja oman tuotannon lisäksi. Tavoitteena on, että mukaan otetaan myös uusia, pieniä toimijoita", Willberg sanoo.

Read more...
 
Kulkiessa kohti uudenlaista maailmaa
Thursday, 04 October 2012 15:00

Arsi Veikkolainen

Kolmas lähde on teettänyt selvityksen, jossa arvioidaan kehittämisohjelmassa hyvinvointipalveluita kehittäneiden yhdistysten toimintaa. Selvitys purkaa näkyväksi palvelujen alat, kohderyhmät sekä kumppanuuden elementit. Selvityksestä käy ilmi, että hankerahoituksen turvin yhdistykset ovat pystyneet kehittämään uusia ja monenlaisia myönteisiä vaikutuksia tuottavia palvelutoimintoja. Ilman rahoitusta useat näistä olisivat jääneet toteutumatta ja moni työllistynyt olisi saattanut jäädä ilman työtä. Tulevaisuudessa siintää maailma, jossa yhdistysten rooli kunnan palvelujen tuottajana on merkittävä. Yhdistykset ovat tarttuneet vahvasti tähän tehtävään.

Kohti uudenlaista maailmaa -selvitys
Selvitys löytyy täältä!

Hyvinvointipalvelutoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa yhdistys tuottaa vastikkeellisesti ostopalveluna, yhteistyösopimuksella tai suoraan asiakkaalle myytävän palvelun, jonka tarkoitus on edistää hyvinvointia. Palvelutoiminta tukee yhdistyksen perustoimintaa ja tuo hyvinvointia myös ympäröivälle yhteisölle.

Vuosina 2007-2013 ESR-kehittämisohjelmassa 150 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistystä on kehittänyt hyvinvointipalvelumalleja hankerahoituksen voimin. Usein parjattu hanketoiminta on byrokratialtaan raskasta, mutta sen mukanaan tuomat vaikutukset ovat pääosin myönteisiä.

Read more...
 
Porvoon nuorisotoimi tiivistää yhteistyötä yhdistysten kanssa
Thursday, 04 October 2012 14:18

Päivi Kapiainen-Heiskanen

Eeva Hava Porvoon Kaupungilta. Valokuvaaja Johanna Kinnari

”Yhdistykset ja kunnat voivat molemmat voittaa kumppanuudesta”, nuoriso-ohjaaja Eeva Hava Porvoon kaupungista sanoo.

Yhdeksän vuotta nuoriso-ohjaajana työskennelleen Eeva Havan tehtäviin on viime keväästä kuulunut yhteistyö nuorisoyhdistysten kanssa. Hän myös käsittelee yhdistysten raha-anomukset.

Yhteistyön virittäminen yhdistysten kanssa on hänelle mieluisaa ja tuttua, sillä hän toimi aiemmin 4H -yhdistyksen toiminnanohjaajana.

”4H-yhdistys teki yhteistyötä moneen suuntaan. Osaankin nykyisessä tehtävässäni ajatella, miltä asiat tuntuvat yhdistyspuolella.”

Uudenlaisia yhteistyömuotoja miettiessään hän huomasi keväällä Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen järjestämän Polku II -koulutuksen, johon valittiin mukaan 30 kuntien ja yhdistysten edustajaa. Porvoosta lähti koulutukseen Eeva Havan lisäksi kulttuuritoimesta kaksi henkilöä ja mukaan ovat ilmoittautuneet myös liikuntatoimi ja musiikkiopisto. Ensimmäisessä koulutuksessa Helsingissä olivat alueen yhdistyksistä mukana Porvoon Urheilijoiden edustaja ja paikallisen Leader-ryhmän Silmun edustaja.

Read more...
 
Liikkumattomuus ja passiivisuus tuovat liiketoimintamahdollisuuksia
Thursday, 04 October 2012 13:50

Pirita Tolvanen

Passiivisuus ja liikkumattomuus ovat valtavia haasteita länsimaille. Mutta haasteet tuovat mukanaan myös liiketoimintamahdollisuuksia niin yrityksille kuin yhdistyksillekin. Kenelle tämän hetken liikuntapalvelut on suunnattu? Mitkä ovat tulevaisuudessa menestyvien palveluiden rakennusaineet? Tommi Vasankari ei antaisi kuntapäättäjänä yhtään euroa seuralle, jos se ei edistäisi terveysliikuntaa muun työnsä ohessa.

Read more...
 
Kolmas lähde Kuntamarkkinoilla
Tuesday, 18 September 2012 15:15

Vuoden 2012 Kuntamarkkinat järjestettiin 12.-13.9. Kuntatalossa Helsingissä. Kolmas lähde otti tapahtumaan osaa Innokylän osastolla postereiden muodossa. Esille pääsee viisi kehittämisohjelmamme hyvinvointipalvelua kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta. Klikkaamalla ao.kuvia saat auki posterin pdf-muodossa!

Innokylän posteri: KaverisirkusInnokylän posteri: Jääkiekkoliiton malliInnokylän posteri: Nuorten TyöelämävalmiudetInnokylän posteri: Kokonaiskoulupäivä maaseutuympäristössäInnokylän posteri: Tanssikummi

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poon Kaverisirkus, Jääkiekkoliiton malli urheiluseuran ja koulun yhteistyölle, Kokkolan 4H-yhdistyksen nuorten työelämävalmiuksia edistävät palvelut, Kisko-Seuran Kokonaiskoulupäivä maaseutuympäristössä sekä Läntisen tanssin aluekeskuksen Tanssikummi-toiminta löytyivät kaikki Innokylän osastolta.

Tutustu kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen lähipalveluihin Hyvinvointipalvelut-sivullamme!

Kolmas lähde Kuntamarkkinoilla. Valokuvaaja Kati Virtanen / Innokylä

Kolmannen lähteen projektipäälliköt Taneli Tiilikainen ja Arsi Veikkolainen Innokylän osastolla

Kolmas lähde Kuntamarkkinoilla. Valokuvaaja Kati Virtanen / Innokylä

Kolmas lähde Kuntamarkkinoilla. Valokuvaaja Kati Virtanen / Innokylä

Valokuvat: Kati Virtanen / Innokylä


 
Nancy Morgan: Hoitolaitokset saavuttavat keskeiset tavoitteensa taiteen avulla
Wednesday, 05 September 2012 12:44

Nelli Koivisto

Amerikkalaisen terveydenhoidon haasteita ovat henkilöstöpula, siirtyminen yksityisistä valtion rahoittamista non-profit -organisaatioista sijoittajaomisteisiksi sairaalakonserneiksi, turvautuminen ei-inhimilliseen teknologiaan, budjettileikkaukset, vanheneva väestö sekä terveydenhoidon rahoituksen turvaaminen. Näihin ongelmiin taide voi tarjota vastuullisia ja tehokkaita ratkaisuja. Taide on paranemisen määritelmän ytimessä, ja kaikilla taiteen muodoilla on roolinsa sairaalan arjessa.

Kolmas lähde oli mukana Belfastissa "Sustainable Creativity in Healthcare"-konferenssissa, jossa washingtonilaisen Lombardi-syöpäkeskuksen taideohjelman johtaja Nancy Morgan puhui aiheesta "Changing the Culture of Care Through the Arts".

”Nämä haasteet yhdistyvät sairaanhoidon arjen tarpeisiin: hoitovirheiden poistamiseen, lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksen parantamiseen, hoitohenkilöstön uupumisen vähentämiseen sekä sairaalojen kehittämiseen ympäristöiksi, jotka sekä muotoilultaan että toiminnaltaan tarjoaisivat paikan paranemiselle”, kuvasi Morgan.

Read more...
 
Miten kunnan ja yhdistysten yhteistyötä palvelutuotannossa voisi lisätä?
Monday, 20 August 2012 14:33

Hyvinvoinnin tarpeet kasvavat, resurssit eivät. Miten kunnat ja yhdistykset voisivat parhaalla mahdollisella tavalla toimia yhdessä? Miten yksityinen palveluiden tarjonta täydentää ja tukee tätä yhteistyötä? Missä ovat yhdistysten palveluidentuottamisen kipupisteet?

Kolmas lähde –hanke etsii halukkaita kuntia testaamaan yhteistyöfoorumia!

Lataa esite (pdf)

ISOn Tanhuujat / Jyväskylä. Valokuvaaja: Niklas Meltio

Read more...
 
Skotlannin sairaalaklovnit ilahduttavat lapsia ja vanhuksia
Thursday, 16 August 2012 08:42

Pirita Tolvanen

Klovnilääkärillä on keltainen takki ja punainen nenä, kun hän saapuu sairaalan lastenosastolle. Dementiaosastolla vierailee kummallinen joukko erikoisesti pukeutuneita hahmoja, joilla on punainen nenä. Klovneeraus istuu sairaalan arkeen, koska se on positiivista, tässä hetkessä kiinniolevaa, ja klovnit antautuvat täysillä kunkin potilaan todellisuuteen. Hetkeksi jokainen unohtaa olevansa sairaalassa.

Kolmas lähde oli mukana Belfastissa "Sustainable Creativity in Healthcare"-konferenssissa, jossa skotlantilainen Hearts & Minds -organisaatio esitteli sairaalaklovnitoimintaansa.

Read more...
 
Alf Rehn: Muuttuvassa taloudessa kulttuuriosaajat voivat hyödyntää sekä kulttuuria että taloutta
Wednesday, 08 August 2012 13:08

Nelli Koivisto

Arkipuheessa kulttuuri ja taide asetetaan usein talouskriisin vastavoimaksi, luomaan edes jonkinlaista moraalia peliin. Åbo Akademin organisaation ja johtamisen professori Alf Rehn kyseenalaistaa tämän asetelman taiteen ja kulttuurin ja talouden välisistä suhteista. Miten kulttuuria, taidetta ja taloutta voidaan ymmärtää? Miten Suomi voi käyttää hyödyksi osaamistaan, kulttuuriaan ja tapaansa toimia?

Lue koko artikkeli Pienyrityskeskuksen sivuilta

 
Uutisia pilottihankkeista
Monday, 11 June 2012 10:57

Kesän ja syksyn 2012 aikana päättyy useakin kehittämisohjelmamme pilottihankkeista, mutta moni jatkaa toimintaansa vuoden 2013 loppuun saakka.

Palloliiton pilottihanke ja liikunnan hyvinvointipalvelut näkyvät TV:ssä

Hankifutista Hyvinkäällä, sosiaalipalloa Porista ja Vantaan Koivukylän Palloseuran aikuisten liikuntaryhmät ovat jo ilmestyneet osana Palloliiton "Hyvinvointia ja osaamista liikunnan avulla"-pilottihankkeesta tehtyä ohjelmasarjaa. Sarjassa esitellään pilottihankkeessa mukana olevien seurojen hyvinvointipalveluja. Kesän 2012 aikana ilmestyvät loputkin osat HUUTV:ssä, Kunta.tv:ssä ja hankkeen omilla sivuilla. Lisäksi muutamia jaksoja saatetaan nähdä television pääkanavilla.
Jo ilmestyneet jaksot pääset katsomaan täältä.
/ Kunta.tv:stä jaksot löytyvät Liikunta-osiosta

"Merkittävien ihmisten yhteiskunta" kokoaa yhteen Hymykuopat-pilottihankkeen tuloksia

Kymmenen taide- ja kulttuurialan yhdistystä, joukko kansalaistoiminnan aktiiveja sekä viisi kuntaa etsivät vuosina 2009-2012 malleja hyvinvoinnin ylläpitämiseen yhdistysten ja kunnan yhteistyönä. Hymykuopat -hanke synnytti menetelmiä, palvelurakenteita ja ideoita, joilla kuntalaiset voivat osallistua hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen.
Merkittävien ihmisten yhteiskunta -kirjaan voit tutustua täällä (pdf)

Uusi pilottihanke Kolmio haki mukaan kuvataiteilijoita, säveltäjiä ja tuottajia

Vuoden 2012 alussa käynnistyneessä Kolmio-pilottihankkeessa taiteen hyvinvointipalveluja kehitetään kymmenessä pilottiprojektissa eri paikkakunnilla. Näihin työryhmiin haettiin touko-kesäkuussa kuvataiteilijoita, säveltäjiä ja tuottajia. Määräaikaan mennessä saapui 54 hakemusta.

 
Polku II -koulutus keräsi ennätysmäärän hakemuksia
Tuesday, 05 June 2012 09:46

Toukokuussa järjestettiin haku Kolmannen lähteen Polku II –koulutukseen. Syyskuussa käynnistyvä koulutus tuo samaan pöytään yhdistysten johtotason sekä kuntien edustajat käsittelemään hyvinvointipalvelujen suunnittelua yhteisesti. Haku ylitti iloisesti odotuksemme: saimme lähes 80 hakemusta kunta- ja yhdistystoimijoilta ympäri Suomen! Kuntien ja yhdistysten yhteiset lähipäivät tullaan järjestämään kahdessa eri ryhmässä.

Hienoa, että kunta- ja yhdistystoimijat eri puolilta Suomea ovat tarttuneet ainutlaatuiseen tilaisuuteen suunnitella Polku-koulutuksen puitteissa hyvinvointia edistäviä lähipalveluita yhteisesti. Kuten koulutuksen suunnittelija Nelli Koivisto totesi; "Tällaista kokonaisuutta saa harvoin maksutta mistään”.

Tulemme seuraamaan koulutuksen edistymistä sivuillamme sekä uutiskirjeessä! Lisätietoa myös Polku-koulutuksen sivulta.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 2 of 6